1396/01/08

پل هارمونی ( ر ) و ( سل) یا پل باس بار


این پل نقش ایجاد تعادل در سیم ( ر )  و (سل) را به عهد دارد همچنین سر پا نگهداشتن قوس صفحه روی و جلوگیری از پایین امدن صفحه روی را به عهده دارد .
نوار باس بار بطوریکه در شکل بال ملاحظه میکنید قطع چوبی است از جنس صفحه روی به طول 25. الی 28 سانتیمتر. قطر حدود 8 میلیمتر و عرض ان در وسط حدود 2 سانت و به تدریج به طرفین تا حدود 3 میلمتر کاهش پیدا میکند.که کاملا با دقت و مهارت انحنای صفحه بالا را روی ان پیاده میکنیم تا بدون کمترین نیروی به راحتی در قوس صفحه روی جا بگیرد و چسبانده شود.
جابجا شدن نوار باس بار , قطر و جنس چوب ان تاثیر کاملا مستقیمی در جنس صدای ویلن دارد. پس سازنده باید خیلی دقت کنید و با استفاده از تجربه پل را با حساسیت کاملا دقیق در محل اصلی و واقعی خود نصب کند .در انتخاب سمپلهای مختلف جابجای پل قطر و اندازی ان تاثیر بسیار حساس و تعین کنند در جنس ورنگ صدای ویلن دارد که سازگر کاملا باید تجربه داشته باشد که با جابجای پل در نقاط مختلف به چه جنس صدا و سمپلی میرسد .به عنوان مثال وقتی پل باس را به طرف مرکز ویلن بیشتر تمایل دهیم صدای ویلن تیز و شفاف تر میشود و اگر از خط مرکزی مقدار بیشتر از حد نصاب فاصله بگیریم صدا ویلن بم و تاریک میشود.