1396/01/08

پل عمودی


پل عمودی یا انتقال دهنده صوت(sound post ) یک نقش اساسی و مهمی که به عهده دارد انتقال ارتعاش از صفحه بالا به صفحه زیرین وکمک گرفتن از صفحه زیرین برای قدرت بخشیدن و بالانس کردن صدا ویولن میباشد.
در اصطلاح زبان فرانسوی به آن ( ame) گفته میشود به معنی روح و ایتالیای ها واژه آنیما به همین معنی بکار میبرند.
جا گذاری پل عمودی کار بسیار حساسی است که به راحتی با جابجایی ان میتوان کاراکتر و شخصیت ویلن را عوض کرد.کار گذاری پل یک کار تخصصی و تجربه پذیر است که جدا از توانای در فن کار گذاری سازنده باید دارای گوش دقیق و قوی در تشخیص بهترین تغیر در بهترین کار گذاری پل داشته باشد.تجربه سازنده واطمینان از تشخیص جای دقیق پل مهارتی است که علاوه بر توانای در فن سازگر نیازمند توانای بالا در نوازندگی به است که نیاز به تجربه سالها کار سازگری ونوازندگی ویلن دارد.
بطوری تقریبی محل قرار گرفتن پل 3 تا 4 میلیمتر پشت پایه خرک (می ) تشخیص داد شده که البته در بعضی مواقع در برخی از ویلنها برای رسیدن به صدای مطلوب جای خلاف این قرار داد جوابگوی و نتیجه بهتری میدهد. پس بی دلیل نیست به این چوب استوانه کوچک لقب روح داداند.
اگر خواهان صدای تیز درخشان و روشنی هستید پل را به پایه خرک( می) نزدیک کنید واگر میخاهید صدای ویلن شما گرم پر عمق و نرم باشد پل را از پایه خرک ( می ) دور کنید.
بطور علمی از نظر فیزیک صوت ایجاد هارمونی مناسب بین نتها تا حدود زیادی به پل عمودی بستگی دارد .کارایی و نقش پل عمودی در هارمونی ویلن براساس نواسان نگارهای فیزیکی تا اکتاو دوم ویلن بسیار پر رنگ و قابل تشخیص است اما از اکتاو دوم به بعد بیشتر جعبه رزنانسی نقش اصلی و اساسی در ارتعاش وایجاد صدا در ویلن را به عهد دارد .

 

 

در دو تصویر بالا به شکل تجربی وعلمی محل قرار گیری پل عمودی مشخص شده .اما اگر ما به جهت فلشهای A.B.C.D. پل مورد نظر را حرکت دهیم چه اتفاقی میافتد.
اگر پل را به جهت فلش. A ببریم درخشش صدای ویلن بیشتر  فرکانس تیزتر وشفاف تر میشود.همچنین از حجم و گستردگی ویلن مقداری کم میشود.
اگر پل را به طرف فلش B ببریم صدای ویلن از تیزی ان کاسته میشود صدا غنی تر ولولم ان مقداری بیشتر لحن ساز کمی تیر و بم میشود.
اگر پل را به طرف فلش. C ببریم در این حالت صدای ویلن کمی روشنتر ممکن است سیمهای بالا یعنی (ر)و (سل ) صدایشان تشدید شود و مقداری گسترده گردد.
و اگر پل را به جهت فلش D ببریم از شدت صدا کم میشود قدرت و صدای ویلن رو به ضعیفی میرود .ومقداری هارمونی و سنخیت سیمها با هم کم میشود.
به طور قطعی و مشخص محل کاملا دقیقی برای پل عمودی در ویلن و سازهای زهی این خانواده وجود ندارد .اما با بررسی عواملی مانند جنس چوب به کار رفته شکل انحنای صفحه ها الگو و قالب ویلن مورد نظر و همچنین تجربه سازنده به طور نسبی میشود بهترین مکان را برای پل عمودی پیدا کرد که مطلوبترین و بهترین کیفیت صدا را از ویلن بیرون کشید.