1394/01/20

كیفیت تراش صفحه ها و انتخاب الگوی تراش


رعایت نواخت تراش در نقاط مختلف صفحه های ویولن تاثیر مستقیم و اثر گذاری در تمیز بودن صدای ویولن دارد. تراش صفحه ها باید گونه ای باشد كه از مركز نوسان ویولن به طرف كنارها كاهش قطر پیدا كند كه این شكل تراش صفحه اثر مستقیمی در شدت و گستردگی صدای ویولن دارد. موضوع مهمتر اینكه در انتخاب الگوی تراش نسبت به الگوی دیگر، قطر صفحه در نقاط مختلف نسبت به هم متفاوت دارند بعنوان مثال در الگوی ویولن جاكوپ اشتاینر بخاطر اینكه طاق صفحه ها نسبت به سایر الگوهای ویولن بیشتر می باشد اختلاف قطر در مركز نوسان نسبت به كنارها کمترمی شود اما در الگوهای استراد یواریوس اختلاف مرکز نوسان نسبت به کنارها کاملا مشهود و قطر صفحه ها روند کاهشی دارد.
یك سازنده ویولن براحتی می تواند با تست گردش دیاپازون روی صفحه های ویولن متوجه این نکته شود علاوه بر این سازنده ویولن مجددا باید دقت داشته باشد این حساسیت كاهش قطر از مركز نوسان به كنارها برای صفحه رو (زبرین) دو برابر می باشد زیرا مركز نوسان ویولن تحت كنترل صفحه رو (زبرین) است و تاثیر كمی به صفحه زیرین مربوط می شود.
در اهمیت مركز نوسان ویولن به چند نكته باید توجه زیادی شود:

اندازه و قطر صفحه ی رو در مركز نوسان كه نقطه بحرانی صدای ویولن می باشد. اندازه و نحوه كارگزاردن پل هارمونی (ر - و- سل)، موقعیت پل هارمونی (می – و -لا) نسبت به پایه خرك (می) روی صفحه ویولن، اندازه گشادی و تنگی سوراخهای (f) روی صفحه ویولن، این نكات از عوامل تاثیر گذاز در صدای ویولن می باشد كه كاملا به صفحه رو(زبرین) مربوط می شود كه نقطه بحرانی و مركز نوسان ساز ویولن است.